ประเมินความเข้าใจก่อนอ่านบทความ เรื่อง "สิทธิมนุษยชน"

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

    แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเข้าใจซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน สำหรับปรับปรุงและพัฒนาโครงงานปัจจุบัน รวมถึงโครงงานในอนาคต ผ่านแบบประเมิน "ก่อน" และ "หลัง" อ่านบทความบนเว็บไซต์เรื่อง "สิทธิมนุษยชน" ที่เน้นการไตร่ตรองแยกแยะข้อเท็จจริงตามจุดมุ่งหมายของกฏหมาย

1) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองบน Facebook สามารถทำได้หรือไม่?


2) รุ่นพี่บังคับให้รุ่นน้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่สมัครใจ สามารถทำได้หรือไม่?


3) ประชาชนสามารถร้องทุกข์ต่อการละเว้นการทำหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด


4) "นายแดง" ถูกขโมยโทรศัพท์ จึงวางแผนเข้าไปทำร้ายร่างกาย "นายสิน" ผู้ขโมย ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด


5) เจ้านายทำร้ายร่างกายลุงดำเพื่อสั่งสอน เนื่องจากทำสินค้าในร้านเสียหาย ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

6) ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการ "ไม่ประสงค์จะนับถือศาสนาใดๆ"


7) เด็กชายสันติใช้โทรศัพท์มือถือในขณะครูแก้มกำลังสอน ครูแก้มจึงยึดโทรศัพท์ไว้จนกว่าจะถึงเทอมหน้า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด


8) เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายศาลขอค้นบ้านนายเอก ซึ่งนายเอกไม่ยินยอมให้ค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบุกตรวจค้นได้หรือไม่?


9) ประเทศไทยใช้มาตรฐานแบบใดที่กำหนดลักษณะของการชุมนุม "โดยสงบและปราศจากอาวุธ"


10) ข้อใดเป็นเสรีภาพทางวิชาการ


จัดทำโดย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่