เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย

    นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นายจิรกิตติ์ พรสกุลรุ่งโรจน์
รหัสนักศึกษา 65143334
นายบุตรชนก บุญนุวงษ์
รหัสนักศึกษา 65143327
นายเอกชัย ใจทำ
รหัสนักศึกษา 65143340
นายแก่น ลุงออ
รหัสนักศึกษา 65143350
นายธวัชชัย กาวิละ
รหัสนักศึกษา 65143366
นายอานุภาพ สุวงค์
รหัสนักศึกษา 65143386

มีจุดประสงค์เพื่อ

    ผู้จัดทำโครงงานมีจุดประสงค์ให้โครงงานเป็นหนึ่งในสื่อที่เผยแพร่เนื้อหา สิทธิมนุษยชน ผ่านเว็บไซต์

  1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในหัวข้อเรื่อง สิทธิมนุษยชน แก่ประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะ นักเรียน-นักศึกษา
  2. เพื่อสร้างพลเมืองที่ตระหนักถึง สิทธิและเสรีภาพ ของตนเองและผู้อื่น

    โดยจะมีแบบประเมินความรู้ความเข้าใจผ่านสถานการณ์ตัวอย่าง จำนวน 10 ข้อ ก่อนและหลังอ่าน สำหรับวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาโครงงานครั้งนี้ รวมถึงโครงงานครั้งถัดไปในอนาคต

การแปลผลคะแนน

    จากคำถามทั้งหมด 10 คำถาม หนึ่งตัวเลือกจะมีคะแนน 1 คะแนน คิดเป็น 10% จากทั้งหมด 10 ข้อ หากผู้อ่านจำนวน 20 คนขึ้นไป ทำคะแนนเฉลี่ยหลังอ่านทุกคนอยู่ในช่วง 60-80% หรือถูกต้อง 6-8 ข้อขึ้นไป ถือว่าโครงงานประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน คือ ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจมากพอที่จะสามารถนำเนื้อหาที่ผู้จัดทำนำเสนอไปปรับใช้กับโจทย์ได้ (สูตรในการหาค่าเฉลี่ยคือ ค่าเฉลี่ย = ผลรวมคะแนนทั้งหมด / จำนวนผู้ทำแบบทดสอบ)

ระดับคะแนนแบบทดสอบหลังอ่านของผู้เข้าชม

คะแนนแบบทดสอบก่อน/หลังอ่านจากผู้ชมจำนวน 25 คน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนอ่านทั้งหมด ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังอ่านทั้งหมด ส่วนต่าง
7.24 / 10 เท่ากับร้อยละ 72.40% 8.52 / 10 เท่ากับร้อยละ 85.20% 12.80%

อ้างอิงเนื้อหาจาก

จัดทำโดย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่